Zrównoważony rozwój

Nasza strategia określa nie tylko cele biznesowe oraz ambicje wzrostu, ale także cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

Dążymy do jeszcze bardziej efektywnego wykorzystania metali, energii i innych czynników wpływających na naszą działalność oraz do ciągłego doskonalenia naszych działań na rzecz ochrony środowiska. To pionierskie podejście do zrównoważonego rozwoju jest kluczowym wyróżnikiem, który umożliwił nam ustanowienie bardzo wymagających standardów dla pozostałych sektorów przemysłu.

Dążymy nie tylko do doskonałości w zakresie wpływu naszej działalności przemysłowej na środowisko, ale także wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

W ramach naszego przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na nasze otoczenie, wykorzystując nasze technologie oraz kompetencje pozwalające sprostać wielu wyzwaniom społecznym. Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie, w jaki wybieramy i prowadzimy działalność biznesową, którą chcemy rozwijać, i w którą chcemy inwestować, aby tworzyć materiały dla lepszego życia.

Dążymy również do wykorzystania naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości, zarówno na wcześniejszych etapach łańcucha wartości z naszymi dostawcami, jak i na późniejszych etapach z naszymi klientami.

Duży nacisk położyliśmy na zarządzanie kluczowymi wymaganiami związanymi z dostawą surowców. Posiadamy własną Kartę Zrównoważonych Zamówień, w tym także pierwsze Ramy Zrównoważonego Zaopatrywania w kobalt oraz politykę odpowiedzialnego, globalnego łańcucha dostaw dla minerałów z obszarów dotkniętych przez konflikty oraz obszarów wysokiego ryzyka, opartą na wytycznych OECD. Ponadto, w dalszej części łańcucha dostaw posiadamy bogatą ofertę produktów i usług, które zapewniają naszym klientom szczególne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak produkty oraz certyfikowane i wolne od konfliktów operacje. Umicore dąży także do tego, żeby nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju promowały lepsze praktyki i budowały przewagę konkurencyjną firmy. Dążymy do tego, aby nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju były wyrazem poparcia dla lepszych praktyk i generowania przewagi konkurencyjnej dla firmy. Ponadto, na dalszym etapie łańcucha posiadamy bogatą ofertę produktów i usług, które zapewniają naszym klientom oraz społeczeństwu szczególne korzyści taki jak certyfikowane operacje oraz produkty pozbawione konfliktów.