Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore uruchamia model odpowiedzialnego pozyskiwania niklu i litu

Regional website Poland

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i należyta staranność w łańcuchu dostaw stanowią zasadniczą część  Umicore way, kamień węgielny wszystkiego, co robimy w Umicore, związany z naszymi wartościami i naszym zaangażowaniem w zasady zrównoważonego rozwoju. Dlatego tak ciężko pracujemy, aby zapewnić, że nasze surowce, w tym materiały do produkcji baterii, są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i są zgodne z naszą ambicją w zakresie zrównoważonego rozwoju - Zero szkody w naszych działaniach i łańcuchu wartości.

W tym miesiącu jesteśmy dumni, że możemy zrobić kolejny krok w tej ważnej podróży, wprowadzając nowy dedykowany model zrównoważonego zaopatrzenia w nikiel i lit

Ten ekscytujący rozwój podąża za przykładem naszego długoletniego Model zrównoważonego pozyskiwania kobaltu. Utworzony w 2012 roku, zgodnie z zasadami OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct and Responsible Mineral Supply Chains, model zrównoważonego pozyskiwania kobaltu miał na celu zapobieganie i łagodzenie ryzyka w naszym łańcuchu dostaw kobaltu, ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń praw człowieka, pracy dzieci i etyki biznesu, związanych z pozyskiwaniem kobaltu m.in. z Demokratycznej Republiki Konga (DRK). Od tego czasu powiększyliśmy nasz model z szerszym naciskiem na ESG, aby objąć, ale nie tylko, emisje CO2 , odpady, wodę, zdrowie i bezpieczeństwo oraz zaangażowanie społeczności. Corocznie składamy raport zgodności z uwzględnieniem należytej staranności w zakresie pozyskiwania kobaltu, który jest publicznie dostępny. 

Bazując na tym wiodącym na rynku przykładzie, jesteśmy teraz gotowi zastosować te same solidne procesy do niklu i litu. Osiągnięcie tego celu będzie ważnym dowodem w naszej 2030 RISE strategy, której kluczowym filarem jest nasza ambicja bycia mistrzem zrównoważonego rozwoju, w naszych własnych operacjach i łańcuchu wartości, a także wspieranie naszych dostawców i klientów w ich podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju. 

Identyfikacja i łagodzenie ryzyka związanego z wydobyciem litu i niklu 

Obecnie większość światowego litu pochodzi z solnisk Ameryki Południowej, gdzie jest on wydobywany poprzez pompowanie i odparowywanie bogatej w minerały solanki. Australia jest również jednym z kilku krajów, gdzie lit jest pozyskiwany, a tutaj jest to "twarda skała" wydobywana z kopalni zawierających minerał spodumen. Nikiel występuje w wielu częściach świata, przy czym Indonezja jest szybko rosnącym eksporterem. Złoża niklu są często spotykane w odległych zalesionych obszarach kraju.  

W przypadku obu metali - podobnie jak w przypadku kobaltu - istnieją zagrożenia związane z ich wydobyciem, które musimy zidentyfikować i którymi musimy zarządzać poprzez nasz model odpowiedzialnego pozyskiwania. Na przykład, w przypadku litu wydobywanego z solanki, zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie wody i to, jak może to wpłynąć na lokalne społeczności. W przypadku litu pozyskiwanego ze spodumenu, jedną z kwestii budzących niepokój jest między innymi ślad CO2. W przypadku wydobycia niklu w Indonezji koncentrujemy się na ryzyku związanym z wylesianiem i bioróżnorodnością.  

Współpracując z naszymi dostawcami i innymi interesariuszami we wszystkich tych obszarach, staramy się maksymalnie ograniczyć ryzyko i pracować na rzecz prawdziwie odpowiedzialnych łańcuchów wartości. 

Jak działa proces 

Barbara Cooreman, Program Lead for Responsible Sourcing, wyjaśnia proces budowania modelu odpowiedzialnego pozyskiwania niklu i litu: "Pierwszym krokiem jest ustanowienie widoczności i identyfikowalności łańcucha dostaw, aby śledzić materiały z powrotem do kopalni pochodzenia. Następnie pracujemy nad oceną ryzyka, budując szczegółowy obraz zagrożeń w krajach pochodzenia i tranzytu, zagrożeń związanych z samym materiałem oraz zagrożeń związanych z danym dostawcą. Po zidentyfikowaniu ryzyk, wspólnie z dostawcą opracowujemy plany ich zapobiegania i łagodzenia. Ostatnim etapem jest raportowanie o podjętych przez nas działaniach i upewnienie, że nasze procesy są certyfikowane przez stronę trzecią." 

To nie jest lista kontrolna, dzięki której możemy powiedzieć, że spełniamy wymagania - chodzi o to, aby nasz wpływ na ludzi, społeczeństwo i środowisko był jak najmniejszy. 

Od1 kwietnia 2023 r, nowe ramy zaczną obowiązywać naszych dostawców niklu i litu. Aby rozpocząć podróż, dostawcy będą musieli wypełnić kwestionariusze samooceny, w których przedstawią szczegółowy przegląd m.in. swojej działalności biznesowej, polityki ESG i due diligence. Oprócz wykorzystania tych informacji Umicore zastosuje również proces weryfikacji dostawców, oparty na naszych własnych badaniach i badaniach interesariuszy. W przypadku pojawienia się problemów Umicore podejmie współpracę z dostawcami i wspólnie opracuje środki zaradcze. Mogą one obejmować ustanowienie polityk i procesów lub organizację szkoleń i budowanie potencjału. Umicore będzie również przeprowadzać regularne wizyty na miejscu, aby zrozumieć, co dzieje się w terenie, a w razie potrzeby mogą zostać przeprowadzone audyty. Ostatecznie dostawcy zostaną poproszeni o współpracę z osobami trzecimi w celu uzyskania oficjalnej certyfikacji w oparciu o uznane standardy odpowiedzialnego pozyskiwania i ESG najpóźniej do 2025 roku. Naszym celem jest utrzymanie dobrych relacji z naszymi dostawcami i wspólna praca w tej ważnej podróży. 

Dzięki nowym ramom prawnym dla litu i niklu dodanym do kobaltu, nasi klienci będą mieli pełną pewność, że materiały do produkcji baterii dostarczane przez Umicore są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony. 

Podnoszenie poprzeczki dla odpowiedzialnego zaopatrzenia 

We ask all our suppliers to adhere to Globalnej Polityki Zrównoważonego Pozyskiwania Umicore, a nowe ramy dotyczące litu i niklu uzupełniają tę politykę macierzystą o dodatkowe wytyczne dzięki podejściu opartemu na ryzyku. Barbara podsumowuje: "Jak pokazaliśmy w naszej pracy nad kobaltem, dążymy do opracowania najlepszego w swojej klasie podejścia, które wykracza poza zgodność z prawem i ma na celu rzeczywisty wpływ. Ściśle współpracujemy z ludźmi na miejscu w ramach wzajemnie korzystnych relacji opartych na silnych etycznych standardach biznesowych, zaufaniu i wspólnych zobowiązaniach." 

Branża uznała, że Umicore naprawdę podniósł poprzeczkę w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania kobaltu, a teraz logicznym kolejnym krokiem jest podążanie tą drogą w przypadku niklu i litu, a poza tym obecnie pracujemy nad modelem dla manganu, który spodziewamy się uruchomić jeszcze w tym roku. 

Dowiedz się więcej o odpowiedzialnym pozyskiwaniu materiałów do produkcji baterii

What is responsible sourcing?

Responsible sourcing to praktyka zaopatrzenia / zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z: 

  • Etyczne praktyki biznesowe (przejrzystość, odpowiedzialność, brak łapówek, brak korupcji)
  • Przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych
  • Ochrona zdrowia ludzi i środowiska
  • Zwalczanie pracy przymusowej i pracy dzieci
  • Przeprowadzanie due diligence w łańcuchu dostaw
  • Pomoc w tworzeniu pozytywnego wpływu i wartości dodanej