Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore Way

Umicore Way stanowi fundament wszystkiego, co robimy w Umicore. Umicore Way precyzuje nasze wartości oraz sposób, w jaki chcemy osiągać cele, a także wyraża nasze całościowe przywiązanie do zasad zrównoważonego rozwoju. Koncepcja Umicore Way dotyczy nie tylko pracowników Umicore – obejmuje także nasze relacje z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Naszym nadrzędnym celem jest odnoszenie jeszcze większych sukcesów i budowanie jeszcze większego zaufania do naszej firmy poprzez postępowanie według koncepcji Umicore Way w codziennym życiu.

Materiały dla lepszego życia

Wierzymy, że surowce były głównym czynnikiem pobudzającym postęp ludzkości, stanowią trzon współczesnego życia i nadal będą umożliwiać budowanie dobrobytu w przyszłości.

Uważamy, że metale odgrywają ważną rolę, ponieważ można je wydajnie i właściwie bez końca odzyskiwać, co czyni z nich podstawę zrównoważonej produkcji dóbr i usług.

Chcemy, aby firma Umicore była liderem w dostarczaniu i tworzeniu produktów na bazie metali przyczyniających się do fundamentalnej poprawy jakości życia.

Klienci u podstaw naszej misji

Zajmujemy się opracowywaniem, wytwarzaniem, stosowaniem, sprzedażą produktów i recyklingiem odpadów zawierających metale oraz uczestniczymy w tworzeniu technologii opartych na metalach. Łączymy nasze kompetencje w dziedzinach metalurgii, chemii i materiałoznawstwa z dogłębnym zrozumieniem potrzeb, zastosowań i systemów naszych klientów. Koncentrujemy się na trzech obszarach biznesowych, w których możemy osiągnąć pozycję lidera. Dostrzegają je nasi klienci, a nam pozwalają one tworzyć wartość. Są to: katalizatory, energia, powłoki oraz recykling. Catalysis, Energy & Surface Technologies, and Recycling.
Naszą ambicją jest bycie preferowanym partnerem dla naszych klientów. Zależy nam na rozwijaniu naszej działalności poprzez kompetencje naszych ludzi, doskonałość operacyjną i innowacyjność technologiczną.

 
Wartości

Wartości takie jak otwartość, innowacyjność, szacunek, praca zespołowa i zaangażowanie mają decydujące znaczenie dla naszego sukcesu. Promujemy je i dbamy o to, aby odpowiednio eliminować deficyty związane ze stosowaniem tych wartości w codziennym życiu.

Środowisko

W ramach zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju bierzemy pod uwagę wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dlatego też:

 • Dbamy o ciągłe podnoszenie naszej wydajności ekologicznej.
 • Aktywnie uczestniczymy w zarządzaniu ryzykiem i usuwaniu zagrożeń wynikających z działań historycznych.
 • Wdrażamy strategie zarządzania ryzykiem oparte na aktualnych danych i mocnych podstawach naukowych.
 • Ułatwiamy i promujemy odpowiedzialne projektowanie, korzystanie, powtórne wykorzystanie, recykling i utylizację naszych produktów.

 

Społeczeństwo

Przestrzegamy podstawowych praw człowieka i szanujemy je w działalności naszej Grupy na całym świecie. Współpracujemy ze społecznościami, w których działamy i staramy się wnosić do nich pozytywny wkład. Prowadzimy skuteczną i przejrzystą komunikację ze wszystkimi naszymi partnerami, a dialog ten wykorzystujemy do dalszego udoskonalania naszej działalności.

Pracownicy

Ponieważ zależy nam, aby być preferowanym pracodawcą dla naszych obecnych i potencjalnych pracowników, postępujemy zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Nie stosujemy półśrodków w dziedzinie bezpieczeństwa i dążymy do stworzenia bezwypadkowego środowiska pracy dla wszystkich.
 • Chcemy, aby Umicore było zdrowym miejscem pracy i staramy się nieustannie poprawiać wyniki w dziedzinie BHP.
 • Wierzymy w równość szans, sprawiedliwość i różnorodność. Rekrutacje i awans opieramy na kwalifikacjach do danej pracy.
 • Dajemy wszystkim naszym pracownikom możliwość przyczyniania się do naszego sukcesu. Wyniki są regularnie oceniane i sprawiedliwie nagradzane.
 • Wspieramy naszych pracowników, oferujemy im szkolenia i zapewniamy możliwości rozwoju.
 • Prowadzimy konstruktywny dialog z naszymi pracownikami i ich przedstawicielami.

 
Akcjonariusze

Dążymy do tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy, koncentrując się głównie na perspektywie średnio- i długoterminowej.
Zależy nam na zrównoważonym rozwoju, który uwzględnia aspekty finansowe, ekologiczne i społeczne. Naszym głównym miernikiem tworzonej wartości jest rentowność zaangażowanego kapitału (Return on Capital Employed). Dążymy do osiągania zysków z każdej naszej działalności, które przewyższają koszt kapitału potrzebnego do jej utrzymania. W komunikacji z rynkami finansowymi staramy się przekazywać dokładny, uczciwy i wszechstronny obraz kondycji naszego przedsiębiorstwa.

Organizacja

Jednostki biznesowe: Najważniejszymi komórkami organizacyjnymi są jednostki biznesowe. Wierzymy w decentralizację oraz w zapewnienie wysokiego stopnia autonomii każdej z naszych jednostek bizne--sowych. Z kolei jednostki biznesowe rozliczane są
z wkładu w tworzenie wartości przedsiębiorstwa oraz z zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednostki biznesowe zrzeszone są w Grupach Biznesowych według strategicznych obszarów rozwoju przedsiębiorstwa.

Centra usług wspólnych są powoływane w obszarach, gdzie skala gospodarki bądź korzyści wynikające ze scentralizowania tych usług są istotne.

Działy przedsiębiorstwa zarządzają określonymi ogólnofirmowymi zadaniami i wspólnymi zasobami, określają ogólne zasady polityki i sprawują funkcję kontrolną.

Zarząd opracowuje wizję dla Grupy, zatwierdza strategie jednostek biznesowych oraz monitoruje ich wdrożenie. Opracowuje ogólną strategię firmy i przedkłada ją Radzie Nadzorczej. Zatwierdza wszystkie ważne decyzje dotyczące alokacji kadr i zasobów.

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za ogólną strategię firmy. Zarząd powołuje dyrektora generalnego i członków Zarządu oraz nadzoruje ich pracę. Dba o to, by Umicore działało zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego.

Etyka biznesowa

Gdziekolwiek działamy, nasza reputacja jest cennym aktywem i zależy od naszego postępowania. Unikamy wszelkich działań, które mogłyby zagrozić szacunkowi i zaufaniu, jakim cieszy się Umicore:

 • Wyznajemy wysokie standardy etyki biznesowej i osobistej; przestrzegamy wewnętrznych zasad polityki, a także wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w krajach, w których prowadzimy działalność.
 • Wspieramy uczciwą konkurencję i dbamy o jej zachowanie, w związku z czym odmawiamy udziału w niezgodnych z prawem rozmowach lub porozumieniach z konkurentami w sprawie cen, podziału rynku lub innych podobnych czynności.
 • Unikamy wszelkich sytuacji, które powodują lub mogą spowodować konflikt między interesami Umicore a naszymi interesami prywatnymi. Odmawiamy czerpania korzyści finansowych, które powodują konflikt interesów pomiędzy Umicore a korzyściami osobistymi.
 • Szanujemy i chronimy wszystkie aktywa spółki, zarówno materialne, jak i niematerialne, w tym także wszelkie informacje zastrzeżone, własność intelektualną i innowacyjne pomysły.
 • Staramy się pozyskiwać partnerów biznesowych, których zasady polityki i praktyka w sprawach etycznych, społecznych i ekologicznych są zbieżne z naszymi.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 • Pobierz plik 'Umicore Way' PDF